Zadnje objave

Javna predstavitev projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«

V okviru 27. občinskega praznika Občine Gornja Radgona je v petek, 7. oktobra 2022 potekala javna predstavitev projekta Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, pri čemer je nosilec projekta Občina Gornja Radgona. Projekt bo stal 8,3 milijona evrov, v njem bodo nadgradili vodarno Podgrad, zgradili prečrpališče pri Blagušu in položili približno 39 kilometrov vodovodnega omrežja ((764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov). Z naložbo bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za skoraj 9.500 prebivalcev.

Dne 1.12.2021 so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci in sicer:

  • za SKLOP 1 (vodni vir in transportni vodovod) in SKLOP 3 (primarni in sekundarni vodovodi v Občini Gornja Radgona) s podjetjem POMGRAD, d.d,
  • za SKLOP 2 (primarni in sekundarni vodovodi v Občini Apače) in SKLOP 4 (sekundarni vodovodi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici) s podjetjem GMW, d.o o.,
  • za strokovni gradbeni nadzora za vse sklope s ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring, d.o.o.

Za obveščanje javnosti o tem projektu pa je bila dne 28.9.2021 že sklenjena pogodba z PRO MUNDUS, d.o.o.

»V občini Gornja Radgona v okviru tega projekta dokončno prenehamo oskrbovati občanke in občane prek starih dotrajanih azbestnih cevi, na drugi strani pa ob tem računamo na bistveno znižanje vodnih izgub. S tem dokončno udejanjamo vizijo stabilne kakovosti oskrbe z vodo za vse naše občane in občanke, kar je za vse nas in za naše bodoče rodove izjemnega pomena.« je ob javni predstavitvi povedal aktualni župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko.

Z zgraditvijo ustrezne infrastrukture in povečanjem deleža priključkov na javno vodovodno omrežje ter povečanjem kakovosti pitne vode z ustreznimi ukrepi in ukinitvijo vaških vodovodov bodo občine zagotovile nemoteno, varnejšo in stabilnejšo oskrbo z ustrezno pitno vodo.

Na območju občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo po podatkih centralnega registra prebivalstva na dan 31. 12. 2019 skupno 14.976 prebivalcev, od katerih je bilo 85 odstotkov tistih, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovodnega sistema, ki je del vodovodnega sistema C.

Glavne pomanjkljivost pri tem pa so, da javno vodovodno omrežje še ni v celoti zgrajeno, neustrezne tlačne in hidravlične razmere ter precejšnje vodne izgube, zaradi česar je oskrba prebivalstva s kakovostno pitno vodo nezanesljiva. Največji del vodnih izgub nastane predvsem zaradi dotrajanega vodovodnega sistema in pogostih okvar, saj so cevi na nekaterih odsekih stare tudi več kot 40 let.

Zmogljivost vodarne Podgrad je na zgornji meji vzdržnosti, težave so tudi pri zanesljivosti obratovanja, saj izpad posamezne vodne postaje v vodarni prekine napajanje omrežja.
Na območju treh občin je torej javno vodovodno omrežje zgrajeno le delno, cevi so dotrajane in ne zadoščajo primernemu pretoku vode. Velik problem so tudi manjkajoči primarni in sekundarni vodi, ki bodo zdaj povezovali omrežje.

Po končanem projektu bo v občini Apače priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo skoraj 89-odstotna, v občini Gornja Radgona blizu 86- in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici skoraj 88-odstotna.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, prednostna os Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostna naložba Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, specifični cilj Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.