Opis projekta

Kratki opis projekta:

»Predmetni projekt obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana nadgradnja črpališča na vodnem viru Podgrad, izgradnja okrog 39 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov) in 1 novo prečrpališče Blaguš s ciljem zagotavljanja kvalitetne pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. Del naložbe, ki obsega povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, izgradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran iz Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode do višine 2.521.089,95 EUR.

Celotna vrednost investicije v vseh treh občinah znaša 8.955.191,35 EUR brez DDV. Naložba je na podlagi sklepa Ministrstva za okolje in prostor sofinancirana do višine 5.656.703,75 EUR, in sicer 4.808.198,19 EUR iz Kohezijskega sklada in 848.505,56 EUR nacionalnega prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. Faza vključuje povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

  • Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

 

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta:

  • Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: Na območju Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del Sistema C bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 9.467 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 0,0475% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 (258/(1.977.000-1.434.000)=0,0475%)

 

  • Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju oskrbovanega sistema Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del sistema C, bo dodatno 9.467 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva 4,73% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (9.467/200.000=4,73%).

 

  • Po izvedeni investiciji bo v občini Apače 88,78% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo; v občini Gornja Radgona 85,74% in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 87,56% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.